Wakil Bupati

  • Masruddin Dalimunthe
  • Hasim Nasution
  • Dahlan Hasan Nasution
  • M. Ja’far Suhaeri Nasution